24 February 2024

Fondul Azil, Migrație și Integrare FAMI – RAPORT DE EVALUARE INTERMEDIARĂ 2017

publicat 15 octombrie 2017 - editat 22 februarie 2023

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020Stadiu programe # 215 afișări

Rezumat raport – descarcă

Evaluarea intermediară s-a realizat în conformitate cu articolele 56 şi 57 din regulamentul nr. 514/2014 şi a procedurilor de lucru ale Autorităţii Responsabile (denumită în prezentul raport de evaluare şi AR).

În cadrul programului FAMI au fost luate în considerare cele 44 de proiecte, atât de monopol, cât şi de grant, precum şi cele 4 proiecte de Asistenţă Tehnică care asigură managementul la nivel de program.

Proiectele analizate nu prezintă întârzieri în ceea ce priveşte graficul de implementare al activităţilor, nu s-au materializat riscuri care să conducă la rezilierea contractelor de finanţare nerambursabilă indicatorii prevăzuţi în proiecte au fost în general atinşi. Excepţiile în ceea ce priveşte îndeplinirea indicatorilor au ţinut de factori externi, şi anume, lipsa grupului ţinta la nivel naţional, la începutul anului 2016, ulterior, proiectele realizând indicatorii propuşi şi realizând în multe cazuri chiar depăşiri ai acestora.

Din punct de vedere al eficienţei şi al rezonabilitatii costurilor (principiul utilizării eficiente a fondurilor publice) se consideră că proiectele care au deja cheltuieli realizate au îndeplinit cu succes criteriile cuantificabile şi de calitate în ceea ce priveşte acest aspect. Contractele de achiziţie – dotările cu echipamente, cât şi cele de prestare de servicii au fost realizate în condiţii de piaţă, controalele efectuate de AR şi AD, cât şi cele ale altor instituţii abilitate (ADF şi AA) neavând ca efect aplicarea de corecţii financiare.

Proiectele sunt relevante atât cu privire la programul naţional, cât şi în ceea ce priveşte adresarea nevoilor efective a beneficiarilor. În acest scop managementul schimbării este abordat în proceduri uşor de implementat conform procedurii de revizuire a PN FAMI. La nivel de proiect se realizează notificări şi acte adiţionale, fluxul şi gradul de aprobare fiind unul extrem de eficient.

În ceea ce priveşte coerența şi complementaritate există la nivelul Autorităţii Responsabile o imagine completă a tuturor instrumentelor financiare externe nerambursabile, implementate la nivelul MAI, evitându-se astfel o dublă finanţare sau o posibilă suprapunere.

Sustenabilitatea proiectelor este tratată corespunzător de beneficiarii proiectelor în fise de proiect ce însoţesc contractele de finanţare. AR şi AD intenţionează realizarea unor vizite ex-post pentru verificarea măsurilor aplicate de beneficiari în ceea ce priveşte menţinerea şi dezvoltarea acţiunilor implementate cu ajutorul programului.

Din analiza indicatorilor de program realizaţi până la momentul 30.06.2017, rezulta o îndeplinire conforma a acestora cu progresul financiar înregistrat. Principalii indicatori de realizare aferenţi fiecărui obiectiv specific (SO1R1, SO2R2 şi SO3R1) fiind deja realizaţi sau prezentând un progres crescut. Având în vedere schimbarea contextului la nivel European, ce afectează şi România, ţintele propuse la nivel de program nu au fost suficient de ambiţioase pentru situaţia din prezent, însă beneficiarii proiectelor compensează acest aspect prin depăşirea indicatorilor de proiect în limita bugetului finanţării, acest lucru urmând să fie vizibil şi în depăşirea majoră a indicatorilor de program până la finalul acestuia.

Din punct de vedere administrativ, programul FAMI este bine structurat, managementul de program realizându-se la nivelul AR pentru proiectele de monopol de drept şi la AD pentru proiectele de grant, cu atribuţii delegate la nivelul ADF. Procedurile de lucru analizate ale AR şi AD sunt clare, cu menţiunea că acestea trebuie actualizate regulat în funcţie de schimbările legislative şi în cazul eventualelor recomandări formulate de AA.

Nivelul de birocraţie la nivelul programului este scăzut pentru proiectele de monopol de drept şi ridicat pentru proiectele de grant, măsuri de îmbunătăţire fiind propuse ca recomandări, precum şi în capitolul 8 al prezentului raport.

Recomandările realizate în cadrul evaluării nu sunt majore, având ca scop, realizarea unei raportări mai bune la nivel de proiect (corelarea indicatorilor de proiect cu cei de program, raportarea trimestrială a AD către AR, raportare în perioda de durabilitate a proiectelor privind modul de realizare a sustenabilităţii proiectelor, precum  şi o verificare mai eficientă a proiectelor prin actualizarea listelor de verificare şi cooptarea de experţi externi pentru verificarea proiectelor. Considerăm ca indicatorii atinşi până la 30.06.2017 ne conduc la o primă concluzie că nu există şi nici nu vor exista riscuri în atingerea indicatorilor asumaţi prin Programul Naţional FAMI. Proiectele de monopol de drept şi unele proiecte de grant se afla la început de implementare, astfel ca indicatorii realizaţi reflectă o situaţie aflată, în cele mai multe dintre proiecte, în plin proces de implementare.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut