20 April 2024

În secțiunea Transparență decizională a siteului MAI a fost publicat în data de 04.11.2022, proiectul Hotărârii Guvernului Proiect pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027.

Prin prezentul proiect de HG se urmărește stabilirea cadrului financiar general aplicabil proiectelor finanțate din FAMI, IMFV și FSI. Principiile care au stat la baza elaborării prezentului proiect de act normativ, pentru derularea fluxurilor financiare, sunt similare celor implementate în perioada de programare 2014-2020, asigurând astfel cadrul necesar pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene pentru o absorbție corespunzătoare a acestora. Prin prezentul proiect se propun următoarele măsuri:
– programarea bugetară a sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene și a celor destinate contribuției publice naționale prin detalierea modului în care se cuprind în bugetele beneficiarilor ordonatori ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, precum și local, creditele de angajament și bugetare necesare finanțării proiectelor;
– detalierea fluxurilor financiare precum și modul în care beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să reflecte sumele aferente acestor proiecte în evidența contabilă proprie;
– descrierea mecanismului de acordare, justificare și restituire a prefinanțării acordate beneficiarilor, inclusiv în cazul proiectelor implementate în parteneriat;
– condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca sumele reprezentând prefinanţarea să fie transferate beneficiarilor privați si beneficiarilor autorităților locale;
– cerințele care trebuie îndeplinite de un beneficiar pentru a putea solicita și primi sumele aferente tranșelor de prefinanțare, modalitatea de calcul a tranșelor de prefinanțare, modul și termenul de justificare a prefinanţării;
– verificarea de către autoritatea de management/organismul intermediar competent, a cheltuielilor declarate de beneficiar în cererea/cererile de plată depuse, în scopul autorizării cheltuielilor eligibile;
– descrierea mecanismelor de finanțare a cheltuielilor eligibile prin utilizarea cererilor de plată, respectiv prin stabilirea tipurilor de documente care trebuie să însoțească o cerere de plată, termenul aplicabil autorității de management/organismului intermediar competent pentru virarea sumelor aferente precum și conținutul documentelor emise de acestea din urmă pentru beneficiarii care au înaintat cereri de plată;
– angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor naționale, prin stabilirea atribuțiilor autorității de management/organismelor intermediare competente în ceea ce privește toate fazele procedurale;
– modul de derulare a proiectelor în parteneriat, prin stabilirea condițiilor minime necesare a fi aplicate de către beneficiarii care implementează astfel de proiecte;
– modalitatea de restituire, de către beneficiari, a sumelor individualizate în deciziile de reziliere/recuperare a contractului de finanțare;
– stabilirea conturilor aferente derulării fondurilor europene și a contribuției publice naționale totale;
– modelul formularelor care urmează a fi utilizate de către beneficiari și/sau autoritățile implicate în sistemul de gestionare, în aplicarea dispozițiilor prezentului act normativ.

Proiect act normativ  –  PDF

Nota de fundamentare – PDF

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail menționată în secțiunea Transparență decizională a MAI.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut