24 February 2024

Consiliere și asistenţă materială pentru migranții aflați în custodie publică – proiect RO#FAMI

publicat 12 ianuarie 2023 - editat 12 ianuarie 2023

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020 # # # 565 afișări

Consilierea și asistenţa materială acordată migranților aflați în custodie publică a fost asigurată prin proiectele implementate de Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) în perioada noiembrie 2015 – decembrie 2022 (FAMI/15.02.02 FAMI/16.04.02 FAMI/17.04.02 FAMI/18.04.04.01 FAMI/18.04.04.02 FAMI/20.03.04.01 FAMI/20.03.04.02), în valoare totală de peste 4,6 milioane lei, din care peste 4,5 milioane lei finanțare nerambursabile (european ă și națională).

Proiectele au fost cofinanțate din Programul Național – Fondul Azil, Migrație și Integrare, în baza contractelor de finanțare nerambursabilă acordate de către Autoritatea Delegată FAMI, Inspectoratul General pentru Imigrări.

Prin proiectele „Consiliere și asistență materială acordată migranților aflați în custodie publică” CNRR a desfășurat pe fiecare etapă de implementare, o serie de activități prin care străinii cu sedere ilegală ce au primit o decizie de returnare sub escortă de pe teritoriul Romăniei şi se află în centrele de custodie publică, să beneficieze de consiliere, asistenţă materială şi servicii adecvate situației în care se găsesc, în concordanţă deplină cu prevederile Directivei nr. 2008/115/CE a privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală și ale OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în Românie, cu modificările și completările ulterioare. Asistența materială și serviciile adecvate au fost acordate inclusiv minorilor ce însoțesc părinții în centrele de custodie sau a celor neînsoțiți, aflați în centrele de plasament.
Obiectivele generale ale proiectelor au fost consilierea și informarea migranților cu privire la operaţiunile de returnare sub escort şi regulile ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor operaţiuni, drepturile, obligațiile și regulile de conduită în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad si Otopeni ale Inspectoratului General pentru Imigrari, precum și asigurarea, pentru aceștia, de servicii și asistenta specifica (inclusiv materială) complementară celei acordate de statul român atât pe timpul șederii în centrele de cazare cât și pentru returnarea sub escortă în țara de origine sau de destinație în condiții de demnitate;

Aceste obiective general sunt atinse prin următoarele obiective specifice:
• Informarea migranților aflați în cele două Centre de cazare a străinilor luați în custodie publică ale Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la operaţiunile de returnare forţată şi regulile ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor operaţiuni;
• Informarea migranților aflați în cele două Centre de cazare a străinilor luați în custodie publică ale Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la drepturile, obligațiile și regulile de conduită pe timpul șederii lor în aceste centre;
• Asigurarea de consiliere și îndrumare privind regulile de educație sanitară în colectivitate, utilizarea facilităților în centrele de cazare, prevenirea incendiilor și alte masuri, precum și asistență pentru identificarea și soluționarea unor nevoi ale migranților pe timpul cât se află în custodie publică, adaptată corespunzător pentru cei ce fac parte din categoria grupurilor vulneradile;
• Asigurarea de asistentă și servicii constând în pachete cu bunuri materiale (produse alimentare, haine și încălțăminte, articole de igienă personală şi de curăţenie, materiale sanitare, medicamente, articole medicale, echipamente şi bunuri pentru activități de petrecere a timpului liber – recreație, cultură, informare – etc), expertize, consiliere psihologică și altele, funcție de nevoile identificate, complementară celei asigurate de Inspectoratului General pentru Imigrări, acordată inclusiv pentru minorii ce însoțesc părinții luați în custodie publică;
• Asistență materială acordată la nevoie migranților minori aflați în centrele de plasament, complementară celei acordate de aceste structuri;
• Asistență materială constând în pachete cu bunuri materiale (produse alimentare, haine și încălțăminte, articole medicale etc) sau alte servicii acordată la nevoie migranților (inclusiv minorilor neînsoțiți) returnați efectiv;
Grupul țintă a proiectelor, respectiv beneficiarii directi al acțiunilor de informare, consiliere si asistență a fost format din cetăţenii străini ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escortă și se află în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad și Otopeni, minorii ce insoțesc părinții și minorii cetățeni ai statelor terțe depistați cu ședere ilegală, și care au fost preluați în centrele de plasament.
Pentru informarea și consilierea migranților, au fost realizate Informarea migranților atât cu privire la operaţiunile de returnare sub escortă şi regulile ce trebuiesc respectate pe timpul returnării efective, cât şi cu privire la drepturile, obligațiile și regulile de conduită în centrele de cazare, consiliere și asistență pentru soluționarea unor nevoi personale ale migranților și constituirea dosarelor pentru fiecare migrant consiliat

Acordarea de asistență materiala directă și servicii migranților luaţi în custodie publică (inclusiv pentru cei returnaţi efectiv sub escortă în ţara de origine sau de destinaţie), precum și minorilor neînsoțiți ce au primit o decizie de returnare, a fost realizată prin:
– Asigurarea, pentru fiecare migrant luat in custodie publică, a unui pachet cu materiale de primă necesitate, de igienă personală și igienizare
– Asigurarea de hrană suplimentară pentru migranți
– Asigurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru migranți
– Asigurarea nevoilor suplimentare pentru migranți
– Asigurarea de echipamente şi bunuri pentru activități de petrecere a timpului liber (sociale, cultură, informare, activități sportive etc)
– Asigurarea de asistență materială pentru minorii din centrele de plasament ce urmează a fi returnați.

Proiectele au inclus și activități privind pregătirea avocaților și interpreţilor, elaborarea si diseminarea materialelor informative privind asistența juridică/lingvistică pentru migranții ce fac obiectul unei decizii de returnare, precum și activități de vizibilitate a proiectelor și de coordonare.

Rezultate atinse (cumulat pe toate proiectele menţionate):
Cu ajutorul proiectelor, a fost asigurat accesul migranților ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escortă și se află în centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică la informare, consiliere și la asistență materiala complementară celei asigurate de autorități, inclusiv pentru întoarcerea în demnitate (sub escortă), în ţara de origine sau de destinaţie după caz
Peste 4.000 de migranți au fost informați cu privire la operaţiunile de returnare forţată şi regulile ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor operaţiuni și drepturile, obligațiile, regulile de conduită specifice centrului de cazare în care sunt cazați. Suplimentar, au avut loc sesiuni de consiliere solicitate de catre migranți pentru soluționarea unor probleme punctuale, cum ar fi furnizarea unor informații suplimentare cu privire la situația lor, forrmularea unor solicitări adresate conducerii din fiecare centru, efectuarea unei expertize pentru stabilirea vârstei necesare pentru clarificarea situaţiei lor, asigurarea posibilității de a comunica (inclusiv telefonic) cu rudele sau cu reprezentanțele diplomatice, asigurarea unor servicii medicale, asigurarea unor bunuri de strictă necesitate sau pentru petrecerea timpului liber (materioale de igienă, îmbrăcăminte – inclusiv pentru deplasarea spre țara de origine în condiții decente, articole de papetărie, etc), asigurarea de acces la informare de interes public din țara lor de origine într-o limbă pe care o înțeleg, sprijin pentru înțelegerea unor documente redactate de autoritățile române în limba română, informații despre stadiul unor demersuri efectuate de către migranți cu privire la procedura de azil sau la procedura repatrierii voluntare asistate, etc.

Peste 4.000 de migranți au beneficiat de servicii și asistenţă materială directă. O atenție deosebită s-a acordat, în ultimii 2 ani, pentru asigurarea unor materiale necesare situației excepționale generate de prevenirea infecției cu SARS COV 2. Astfel, ca urmare a faptului că persoanle nou luate în custodie publică au fost plasate în carantină pe o perioada de două săptămâni, s-au asigurat unele produse specific pentru aceștia, inclusiv veselă din material plastic (și de unică folosință după caz) ce a fost pusă permanent la dispoziția acestora. De asemenea, s-au asigurat măști chirurgicale de protecție respiratorie.
Totodată, migranții efectiv returnați în țara de origine sau de destinație, au beneficiat de pachete cu alimente pentru drum, imbrăcăminte, încălțăminte sau alte bunuri necesare efectuării călătoriei.
Peste 150 de minori neînsoțiți sau ce însoțesc adulții luați în custodie publică au beneficiat de servicii și asistenţă materială directă, iar peste 2000 de migranți (inclusiv minorii ce însoțesc adulții returnați) au primit asistență materială, constând în îmbrăcăminte, alimente, genți de transportat bunurile personale, și alte nevoi identificate, în situația în care au fost efectiv returnați spre țara lor de origine sau de destinație.
Proiectele au finanțat costurile pentru asistență materiala directă și serviciile acordate migranților luaţi în custodie. Pe parcucursul derulării proiectelor, au fost distribuite cel putin 57.354 de pachete cu bunuri materiale sau servicii după caz. Dintre acestea, circa 13.868 de pachete cu bunuri și materiale de igienă personală și de igienizare, 34.823 pachete cu fructe proaspete, sucuri, hrană rece sau alte produse alimentare conform descrierii din proiect, 4.925 de pachete cu îmbrăcăminte și/sau încălțăminte, un număr total de 3.738 de pachete/servicii asigurate pentru migranți constând în una din următoarele: materiale medicale (inclusiv ochelari, orteze, etc), expertize medicale (inclusiv consiliere psihologica) plicuri, timbre si articole de papetarie, jucării, jocuri şi materiale pentru activităţi sportive, activități cultural educative pentru copiii migranților luați în custodie publică, etc., costul expedierii bagajelor şi altele funcție de nevoile identificate.
De asemenea, în funcție de aspectele rezultate în urma sesiunilor de consiliere și a discuțiilor purtate cu fiecare migrant în parte, precum și în colaborare cu medicul din centru și reprezentantii special desemnati pentru a ține legătura cu echipa de proiect, s-au identificat mai multe nevoi speciale pentru migranţi, căutându-se să se rezolve problemele respective. Astfel, exemplificăm câteva cazuri mai deosebite:
– s-a asigurat decontarea unor expertize medicale și intervenții stomatologice pentru migranții din Centrul Arad.
– s-au asigurat, atât pentru Centrul Arad cât și pentru cel din Otopeni fierbătoare de apă electrice pentru pregătitul ceaiului si a cafelei, produse apreciate de migraţi prin faptul că le-a permis să îşi satisfacă mici plăceri culinare, fiind cunoscut faptul că de regulă acestia consumă frecvent ceai.
– în cazul unor migranţi, s-au efectuat expertize pentru stabilirea varstei; documentele eliberate de către Institutul Naţional de Medicină Legală în urma efectuării expertizelor respective, fiind înaintate Inspectoratului General pentru Imigrări pentru informare.
– s-au asigurat medicamentele necesare pentru migranţii cu diverse afecţiuni medicale ce au necesitat tratament medical.
– în urma discuţiilor avute cu migranţii, precum şi cu reprezentanţii conducerii celor două centre, s-au asigurat şi materiale pentru petrecerea timpului liber cum ar fi: table, şah, cărţi de joc, domino, rummy si mingii, şi seturi de mingii pentru tenis de masă, etc.
– s-au asigurat materialele și echipamentele prevăzute în proiect pentru dotarea sălii de sport interioare și a spațiului exterior destinate activităților în aer liber din cadrul Centrului Otopeni
– au fost asigurate pixuri, caiete și hărtie de scris, produse de papetărie necesare migranților pentru a învăța sa scrie câteva cuvinte cu litere latine sau pentru alte însemnări.
– în cadrul sesiunilor de consiliere care au necesitat asistenţă lingvistică, CNRR a asigurat servicii de interpretare, ţinând cont de particularităţile cazurilor şi nivelul de pregătire al migrantilor.
În cadrul proiectelor, au fost organizate 11 concursuri recreative, atât la Centrul Arad cât şi la cel din Otopeni.

Pentru asigurarea vizibilităţii proiectelor menţionate, au fost redactate, aprobate şi achiziţionate bannere și materiale personalizate, au fost utilizate elemente de vizibilitate pe cel puțin 3.000 formulare completate de migranți, a fost asigurate elemente de vizibilitate la cele 3 spații în care se desfăsoară activități (Centrele Otopeni și Arad și sediul CNRR). Pe toată perioada de implementare a proiectelor, au fost realizate, în mai multe limbi, peste 450 de afişe privind drepturile și obligațiile migranților. De asemenea, au fost realizate un număr de peste 11.500 de pliante, cu drepturile şi obligaţiile migranţilor pe timpul cât se află luaţi în custodie publică. Aceste materiale, inscripţionate cu elementele de vizibilitate ale proiectelor, au fost puse la dispoziţia centrelor Arad şi Otopeni pentru a fi înmânate migranţilor luaţi în custodie publică.

 

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut