24 February 2024

Fondul european pentru refugiati 2007-2013

publicat 3 octombrie 2013 - editat 3 octombrie 2020

ISTORIC - programe finalizatePG SOLID 2007 - 2013 302 afișări

Cadrul legislativ

 • Decizia nr. 573/2007/CE a Parlamentului european şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European pentru Refugiaţi pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, precum şi de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului
 • Ordinul MAI 277/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiați, Fondul european de returnare și Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe din cadrul Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”

Obiectivul general al Fondului este sprijinirea şi încurajarea  eforturilor depuse de statele membre de a admite refugiaţii şi persoanele deplasate în teritoriu şi de a face faţă efectelor acestei admiteri, ţinând seama de legislaţia comunitară în domeniu, printr-o cofinanţare a acţiunilor prevăzute de prezenta decizie.

Acţiunile eligibile prin Fondul European pentru Refugiaţi se încadrează in următoarele domenii: condiţii de primire şi procedurile de azil, integrarea oricărui resortisant al unei ţări terţe sau apatrid care beneficiază de o formă de protecţie subsidiară în sensul Directivei 2004/83/CE a căror şedere este stabilă şi de durată, îmbunătăţirea capacităţii SM de a dezvolta, monitoriza şi evalua politicile de azil din perspectiva obligaţiilor care le revin în temeiul legislaţiei comunitare existente şi viitoare care reglementează Sistemul european comun de azil, în special în vederea participării la activităţi practice de cooperare între statele membre, restabilirea oricărui resortisant al unei ţări terţe sau apatrid care se restabileşte sau s-a restabilit într-un stat membru, precum și  transferul persoanelor care fac parte din categoriile menţionate la articolul 6 literele (a) şi (b) din Decizie din Statul Membru care le-a acordat protecţia internaţională într-un alt Stat Membru în care li se va acorda o protecţie similară, precum şi al persoanelor care fac parte din categoria menţionată la articolul 6 litera (c) într-un alt Stat Membru în care vor fi examinate cererile lor de acordare a protecţiei internaţionale.

 În ceea ce priveşte condiţiile de primire şi procedurile de azil, acţiunile eligibile  includ:

 • infrastructura sau serviciile de cazare;
 • structurile şi formarea care asigură solicitanţilor de azil accesul la procedurile de azil;
 • acordarea de ajutoare materiale şi de servicii de îngrijire medicală sau psihologică;
 • asistenţă socială, informare sau asistenţă pentru formalităţi administrative şi/sau judiciare, precum şi informare sau consiliere privind rezultatul posibil al procedurii de azil, inclusiv aspecte precum returnarea voluntară;
 • asistenţă juridică şi lingvistică;
 • educaţie, cursuri de limbi şi alte iniţiative justificate de situaţia persoanei în cauză;
 • acordarea de servicii de asistenţă, precum traducerea şi formarea în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de primire şi a eficienţei şi calităţii procedurilor de azil;
 • informarea comunităţilor locale, precum şi formarea personalului autorităţilor locale care va interacţiona cu persoanele primite în ţara gazdă;
 • transferul persoanelor care fac parte din categoria menţionată la articolul 6 litera (c) din Decizie dintr-un stat membru în care se află în statul membru responsabil de examinarea cererilor de azil ale acestora.

În ceea ce priveşte integrarea în societăţile statelor membre a oricărui resortisant al unei ţări terţe sau apatrid care beneficiază de o formă de protecţie subsidiară în sensul Directivei 2004/83/CE a căror şedere este stabilă şi de durată şi a membrilor familiilor acestora, acţiunile eligibile includ următoarele:

o   consiliere şi asistenţă în domenii precum cazarea, mijloacele de subzistenţă,  integrarea pe piaţa muncii, îngrijirile de natură medicală, psihologică şi socială;

 • acţiuni care permit unor asemenea persoane să se integreze din punct de vedere sociocultural în societatea statului membru şi să împărtăşească valorile înscrise în Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene;
 • acţiuni care promovează participarea durabilă şi sustenabilă la viaţa civilă şi culturală;
 • măsuri care vizează educaţia, formarea profesională şi recunoaşterea calificărilor şi a diplomelor;
 • acţiuni care urmăresc să promoveze autonomia acestor persoane şi să le permită să se întreţină singure;
 • acţiuni care promovează interacţiunea semnificativă şi dialogul constructiv între asemenea persoane şi societatea care le găzduieşte, inclusiv acţiunile care promovează implicarea unor parteneri-cheie, cum ar fi publicul larg, autorităţile locale, asociaţiile de refugiaţi, grupurile de voluntari, partenerii sociali şi societatea civilă în sens larg;
 • măsuri de sprijinire a dobândirii de aptitudini de către asemenea persoane, inclusiv cursuri de limbi;
 • acţiuni care promovează egalitatea accesului, precum şi egalitatea rezultatelor în raport cu demersurile acestor persoane pe lângă instituţiile publice.

În ceea ce priveşte acţiunile legate de consolidarea capacităţii statelor membre de a dezvolta, monitoriza şi evalua politicile lor de azil, sunt eligibile pentru sprijin din partea fondului în special următoarele:

 • acţiuni care promovează colectarea, centralizarea, utilizarea şi difuzarea informaţiilor privind ţările de origine, inclusiv traducerea;
 • acţiuni care consolidează capacitatea de a colecta, analiza şi difuza statistici privind procedurile de azil, primire, integrare şi beneficiarii protecţiei internaţionale;
 • acţiuni de consolidare a capacităţii de analizare a cererilor de azil, inclusiv căile de atac;
 • acţiuni care contribuie la evaluarea politicilor de azil, precum evaluările naţionale de impact, studiile în rândul grupurilor-ţintă, dezvoltarea de indicatori şi de repere.

 În ceea ce priveşte acţiunile legate de restabilire, sunt eligibile pentru sprijin din partea fondului în special următoarele:

 • acţiuni privind elaborarea şi dezvoltarea unui program de restabilire;
 • acţiunile privind evaluarea de către autorităţile competente ale statelor membre a potenţialelor cazuri de restabilire, precum organizarea de misiuni în ţara-gazdă, interviuri, controale medicale şi de securitate;
 • examenul şi tratamentul medical anterioare plecării;
 • ajutoarele materiale anterioare plecării;
 • măsurile de informare anterioare plecării;
 • organizarea deplasării, inclusiv prin punerea la dispoziţie a unor servicii medicale de însoţire;
 • informaţiile şi asistenţa acordate imediat după sosire, inclusiv serviciile de interpretare.

 În ceea ce priveşte acţiunile legate de transferul beneficiarilor şi solicitanţilor de protecţie internaţională între statele membre, sunt eligibile pentru sprijin din partea fondului în special următoarele:

 • măsurile de informare anterioare plecării;
 • organizarea deplasării, inclusiv prin punerea la dispoziţie a unor servicii medicale de însoţire;
 • informaţiile şi asistenţa acordate imediat după sosire, inclusiv serviciile de  interpretare.

Acţiunile ţin seama de aspecte de sex, de interesul superior al copiilor, de situaţia specială a persoanelor vulnerabile precum minorii, minorii neînsoţiţi, persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, femeile gravide, părinţii unici cu copii minori, victimele torturii, violului sau ale altor forme grave de violenţă psihologică, fizică sau sexuală ori de abuz, victimele traficului de fiinţe umane, precum şi persoane care necesită îngrijire de urgenţă şi tratament primar al bolilor.

Rezultate

În cadrul Programelor Anuale, au fost implementate prin Fondul European pentru Refugiați, proiecte, după cum urmează:

Programul Anual 2008 – 7 proiecte – în valoare de 448.141,21 Euro

Programul Anual 2009 – 10 proiecte – în valoare de 596.563,67 Euro

Programul Anual 2010 – 4 proiecte – în valoare de 658.163,43 Euro

Programul Anual 2011 – 7 proiecte – în valoare de 726.446,99 Euro

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut