24 February 2024

AZIL MIGRAȚIE INTEGRARE

Fondul azil, migrație și integrare FAMI 2014 – 2020

Fondul azil, migrație și integrare (FAMI 2014 – 2020) este instituit prin Regulamentul (UE) nr. 516/2014 pentru a contribui la gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune privind azilul, a protecției subsidiare și a protecției temporare, precum și a politicii comune în domeniul imigrației, respectând, în același timp, pe deplin, drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale FAMI 2014-2020 sunt:

  • consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe;
  •  sprijinirea migrației legale către statele membre, în conformitate cu necesitățile economice și sociale ale acestora, precum necesitățile pieței forței de muncă, salvgardând în același timp integritatea sistemelor de imigrație ale statelor membre, precum și promovarea integrării efective a resortisanților din țări terțe;
  • consolidarea unor strategii de returnare echitabile și eficace în statele membre, care să contribuie la combaterea imigrației ilegale, cu accent pe sustenabilitatea returnării și pe readmisia efectivă în țările de origine și tranzit;
  • consolidarea solidarității și a repartizării responsabilității între statele membre, în special față de cele mai afectate de fluxurile de migrație și azil, inclusiv prin cooperare la nivel practic.

Bugetul total alocat FAMI se utilizează prin programele naționale ale statelor membre, precum și pentru acțiuni ale Uniunii, pentru asistență de urgență, Rețeaua europeană de migrație, pentru programul de relocare al Uniunii, pentru transferul solicitanților de protecție internațională sau al beneficiarilor de protecție internațională și pentru asistență tehnică.

Fondul azil, migrație și integrare FAMI 2021 – 2027

Fondul azil, migrație și integrare (FAMI 2021 – 2027) este instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare.

Obiectivul de politică al fondului este contribuția la gestionarea eficace a fluxurilor migratorii și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune în domeniul azilului și a politicii comune în domeniul imigrației, în conformitate cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale ale Uniunii și ale statelor membre care decurg din instrumente internaționale la care sunt parte.

Fondul azil, migrație și integrare 2021-2027 contribuie la următoarele obiective specifice:

  • consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe;
  • consolidarea și dezvoltarea migrației legale către statele membre în conformitate cu nevoile economice și sociale ale acestora și promovarea și contribuția la integrarea efectivă și incluziunea socială a resortisanților țărilor terțe;
  • contribuția la combaterea migrației ilegale, la asigurarea returnării și readmisiei mai eficace, mai sigure și mai demne și promovarea și contribuția la reintegrarea inițială efectivă în țările terțe;
  • sporirea solidarității și a distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, în special în ceea ce privește statele membre cele mai afectate de provocările legate de migrație și azil, inclusiv prin cooperare practică.

Bugetul total alocat FAMI se utilizează prin programele naționale ale statelor membre, precum și pentru acțiuni ale Uniunii, pentru asistență de urgență, Rețeaua europeană de migrație, pentru programul de relocare al Uniunii, pentru transferul solicitanților de protecție internațională sau al beneficiarilor de protecție internațională și pentru asistență tehnică.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

publicat 23 august 2019 - editat 6 ianuarie 2022


Sari la conținut