20 April 2024
fami-2014-2020

Fondul azil, migrație și integrare (FAMI 2014 – 2020) este instituit prin Regulamentul (UE) nr. 516/2014 pentru a contribui la gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune privind azilul, a protecției subsidiare și a protecției temporare, precum și a politicii comune în domeniul imigrației, respectând, în același timp, pe deplin, drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale FAMI 2014-2020 sunt:
consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe;
sprijinirea migrației legale către statele membre, în conformitate cu necesitățile economice și sociale ale acestora, precum necesitățile pieței forței de muncă, salvgardând în același timp integritatea sistemelor de imigrație ale statelor membre, precum și promovarea integrării efective a resortisanților din țări terțe;
consolidarea unor strategii de returnare echitabile și eficace în statele membre, care să contribuie la combaterea imigrației ilegale, cu accent pe sustenabilitatea returnării și pe readmisia efectivă în țările de origine și tranzit;
consolidarea solidarității și a repartizării responsabilității între statele membre, în special față de cele mai afectate de fluxurile de migrație și azil, inclusiv prin cooperare la nivel practic.

Bugetul total alocat FAMI se utilizează prin programele naționale ale statelor membre, precum și pentru acțiuni ale Uniunii, pentru asistență de urgență, Rețeaua europeană de migrație, pentru programul de relocare al Uniunii, pentru transferul solicitanților de protecție internațională sau al beneficiarilor de protecție internațională și pentru asistență tehnică.


Anunțuri din secțiunea # Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020
Sari la conținut